Πρόκειται για τη συνολική Διαχείριση των θεμάτων Προσωπικού και Μισθοδοσίας που καλύπτει ιδιωτικό και δημόσιο Τομέα
Ειναι συμβατή με το Ενιαίο Μισθολόγιο τις απαιτήσεις της Ενιαίας αρχής πληρωμών

Λειτουργίες

  • Αδειες (Κανονικές , ασθένειες κλπ) βάσει αρχείου κωδικοποιήσεων με δυνατότητα αυτόματης αναγγελίας  στη  μισθοδοσία.
  • Δυναμικά στατιστικά στοιχεία (Pivot)
  •  Αιτήσεις Αδειών μέσω διαδικτύου ( Web Portal)
  • Συμβάσεις Εργασίας Τηρεί αρχεία συμβάσεων εργασίας (Εθνική συλλογική, Κλαδικές, ειδικές)  στα οποία αποτυπώνονται (εκτός από τα κείμενα των Συμβάσεων ) και τα οικονομικά δεδομένα τους  διαχρονικά.Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αξιοποιούνται από τη μισθοδοσία
  • Μισθοδοσία Ιδιωτικού  και Δημόσιου τομέα (ενιαία αρχή Πληρωμών), Παράγει λογιστικό άρθρο, και ψηφιακά αρχεία για ενημέρωση τρίτων εφαρμογών (Τράπεζες,  λογιστική κλπ)
Scroll to Top