Το Orian Erp είναι ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα σχεδιασμένο για να οργανώνει, ελέγχει και διαχειρίζεται όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.  Αποτελείται από τον  βασικό κορμό και ειδικά modules που εξυπηρετούν τις ποικίλες  εξειδικευμένες επιχειρησιακές ανάγκες.
Η ανάπτυξή του βασίζεται στην χρήση τεχνολογίας αιχμής και γνώσης συγκεντρωμένης μετά από πολύχρονη επιχειρησιακή εμπειρία, καθώς είναι εξέλιξη παλαιότερων προϊόντων που δημιουργήθηκαν από τους ιδρυτές της Orian.
Η πλήρης ενοποίηση όλων των τμημάτων μιας επιχείρησης – όπως πχ λειτουργίες, logistics και λογιστική- επιτυγχάνεται μέσω της απρόσκοπτης ροής πληροφοριών και ειδοποιήσεων.
Ο σχεδιασμός του υλοποιεί ένα σπονδυλωτό μοντέλο, που αντιπροσωπεύει την εξελικτική πορεία των εργασιών εντός της επιχείρησης, καθώς και τις Β2Β διαδικασίες.
Το Orian-Erp μπορεί να «μεγαλώνει» μαζί με την επιχείρηση, έχοντας την δυνατότητα να ξεκινήσει μια επιχείρηση από τη Βασική του σύνθεση και στη συνέχεια να προσθέτει έτοιμες (ή custom) εφαρμοφές που θα επικοινωνούν αρμονικά μεταξύ τους.
Τεχνολογία και Περιβάλλον
Το Πληροφοριακό Σύστημα OrianERP υποστηρίζει πολλές γλώσσες. Λειτουργεί σήμερα στα Ελληνικά και Αγγλικά, αλλά είναι δυνατό να λειτουργήσει και σε περισσότερες γλώσσες.
Ενσωματώνει όλες τις τεχνολογίες αιχμής, περιέχει τμήματα Web και Client που συλλειτουργούν αρμονικά προσφέροντας ένα ενιαίο περιβάλλον στο χρήστη.
Μπορεί να διαχειρίζεται μεγάλους όγκους δεδομένων και έχει ενσωματωμένους αλγορίθμους που βελτιστοποιούν τη διαχείρισή τους.
Παρέρχει ένα απλό και φιλικό περιβάλλον στον τελικό χρήστη (Υπενθυμίσεις, εξαγωγή δεδομένων σε διάφορες μορφές, επισύναψη εγγράφων κλπ) που διευκολύνει την καθημερινή του εργασία.
Modules
Το Orian-Erp  αποτελείται από τις παρακάτω βασικές ενότητες:
Οικονομική Διαχείριση Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα (Accounting)
Διαχείριση Μεταφορών (Transport Management System)
Διαχείριση Εκτελωνισμών Custom Brokers (Custom Brokers)
Διαχείριση Αποθήκης
Σχέσεις πελατών (CRM)
Customer Portals
Διαχείριση Προσωπικού – Μισθοδοσία Human Resources (Human Resources – Payroll)
Εμπορική Διαχείριση (Commercial)

Scroll to Top