Δημόσιο Λογιστικό

Το OrianERP-Δημόσιο λογιστικό  ενσωματώνει και συμπληρώνει όλες τις λειτουργίες του κορυφαίου OrianERP-Accounting.

Δώστε στον Οργανισμό σας ένα εξειδικευμένο λογισμικό ευθυγραμμισμένο με όλες τις διατάξεις που διέπουν το Δημόσιο Λογιστικό και αξιοποιήστε όλες τις δυνατότητες και την ευελιξία της Λογιστικής του ιδιωτικού τομέα.

• myData
• Προϋπολογισμός (Κατάρτιση – Λογιστική Εγγραφή – Παρακολούθηση)
• Ανάληψη Υποχρέωσης – Ακύρωση Ανάληψης Υποχρέωσης
• Μητρώο Δεσμεύσεων
• KPI Report
• Στατιστικά για την Κοινωνία Πληροφορίας
• Κινήσεις διαθεσίμων (Εισπράξεις-Πληρωμές)
• Συμψηφιστικές εγγραφές
• Παρακολούθηση αξιογράφων
• Παρακολούθηση παγίων
• Παρακολούθηση συμβάσεων
• Ταμειακές ροές
• Τετρασδιάστατα κέντρα κόστους
• Λογιστικές εγγραφές σε πραγματικό χρόνο από τα υποσυστήματα, όπως απαιτήσεις από τη διαχείριση ακινήτων.
• Αρχείο Φόρου για υποβολή στην ΑΑΔΕ (μηνιαίο και ετήσιο)


Αξιοποιείστε τις εξειδικευμένες δυνατότητες για το Δημόσιο Λογιστικό 

Προϋπολογισμός

Δημιουργήστε τον προϋπολογισμό σας  (κατάρτιση , Παρακολούθηση) ανά λογαριασμό , περίοδο, πελάτη ή κέντρο κόστους και λάβετε άμεσα συσχέτιση του προϋπολογισμό με την πραγματική εικόνα .

Διαχείριση ακινήτων

• Τήρηση μητρώου  Ακινήτων και Ιδιοκτησιών
• Παρακολούθηση συμβάσεων ακινήτων
• Υπολογισμών Τόκων Υπερημερίας και χαρτοσήμου
• Καρτέλα απαιτήσεων για παρακολούθηση υπολοίπων
• Αναλυτική ενημέρωση λογιστικής από καρτέλα απαιτήσεων
• Διαχείριση Υλικών

myData

Ανάληψη Υποχρέωσης

Ακύρωση Ανάληψης Υποχρέωσης

Μητρώο Δεσμεύσεων

KPI Report

Στατιστικά για την Κοινωνία Πληροφορίας

Κινήσεις διαθεσίμων

Εισπράξεις-Πληρωμές

Εισπράξεις-Πληρωμές

Εισπράξεις-Πληρωμές

Παρακολούθηση αξιογράφων

Παρακολούθηση παγίων

Παρακολούθηση συμβάσεων

Ταμειακές ροές

Τετρασδιάστατα κέντρα κόστους

Λογιστικές εγγραφές σε πραγματικό χρόνο από τα υποσυστήματα, όπως απαιτήσεις από τη διαχείριση ακινήτων

Αρχείο Φόρου για υποβολή στην ΑΑΔΕ (μηνιαίο και ετήσιο)

Scroll to Top