Πολιτική Ποιότητας

Η Orian AE είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και κατά ISO 27001:2023  με πεδίο Εφαρμογής:
“1. Σχεδιασμός -υλοποίηση , Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Εφαρμογών Λογισμικού – Παροχή Υπηεσιών συντήρησης και Υποστήριξης Μετα΄την Πώληση
2. Τήρηση Ψηφιακών δεδομένων Πελατών και Δεδομένων Αυθεντικοποίησης Παραστατικών που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε.”
 

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρεία λειτουργεί με τις ακόλουθες αρχές:

  • Κάθε εργαζόμενος/συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και πλήρως ενημερωμένος για το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας και τους στόχους / δείκτες που έχουν τεθεί.
  • Θέτουμε ως Εταιρεία στόχους, παρέχουμε τους απαιτούμενους πόρους για την επίτευξή τους και τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που κάνουμε αναλύονται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας
  • Παρέχουμε κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό της Εταιρείας μας καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλη υποδομή για να εκτελεί σωστά τις εργασίες που του ανατίθενται.
  • Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχειριστικού Συστήματος ο οποίος έχει οργανωτική ανεξαρτησία και δικαιοδοσία να εξασφαλίζει ότι το ΣΔΠ εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να προβαίνει στις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες.
  • Οι προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, οφείλουν να τηρούν τις δεσμεύσεις της Εταιρείας προς τους πελάτες της και τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Όλο το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες (όταν αυτό απαιτείται) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων τους.

Scroll to Top