Υπηρεσίες

Ανάπτυξη κατά παραγγελία εφαρμογών

Αυτό που κάνει τη διαφορά της ORIAN με τους άλλους , είναι δυνατότητα ταχύτατης ανάπτυξης κατά παραγγελία Λογισμικού (custom Software) και η ενσωμάτωσή του στο ORIAN ERP , λόγω του ότι διαθέτει ως μόνιμους συνεργάτες, υψηλού επιπέδου επαγγελματίες Πληροφορικής.

Help Desk & Υποστήριξη Πελατών

Ένα από τα δυνατότερα σημεία της Orian Α.Ε. είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των πελατών μας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Πληροφοριακού συστήματος, δεδομένου ότι η εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησής εξαρτάται από την απόδοση των πληροφοριακών συστημάτων.

Παρέχονται διαφόρων ειδών πακέτα συντήρησης / υποστήριξης με το βασικό να καλύπτει ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (βοήθεια σε θέματα χρήσης του λογισμικού  αλλά και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ) καθώς και παροχή νέων εκδόσεων του Λογισμικού.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών συντήρησης – υποστήριξης η Orian έχει αναπτύξει ειδικό Λογισμικό που αυτοματοποιεί την υποβολή των αιτήματατων των  πελατών καθώς και τον χρόνο και το περιεχόμενο της ανταπόκρισης  από την εταιρεία μας,  ώστε να υπάρχει ταχύτατη και τεκμηριωμένη παροχή των υπηρεσιών .

Πιστοποιήσεις AEOF

Παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση και τεκμηρίωση της  ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων που απαιτείται  για την απόκτηση AEOF.

Επίσης, το  ORIAN ERP υλοποιεί όλους τους απαιτούμενους κανόνες ασφαλείας.

Scroll to Top