Διαχείρηση Προσωπικού - Μισθοδοσία

Human Resources - Payroll

Οργανώστε τα θέματα διαχείρισης Προσωπικού -μισθοδοσίας –  αδειών με την επιλογή του λογισμικού HumanResources – Payroll  της Orian. 

Απλουστεύστε τις  διαδικασίες αίτησης – έγκρισης αδειών των εργαζομένων σας  μέσω του ειδικού portal για υποβολή αιτημάτων χορήγησης άδειας. 

Ενσωματώστε τη διαχείριση προσωπικού και μισθοδοσίας στο ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας της επιχείρησής σας και δημιουργήστε αυτόματα όλες τις απαραίτητες  λογιστικές εγγραφές και τα αποτελέσματα για υποβολή στις ελληνικές αρχές.
Υποστηρίζεται  ιδιωτικός και δημόσιος τομέας.

Λειτουργίες: 

 • Αρχείο Προσωπικού με πλήρεις πληροφορίες για τα ατομικά στοιχεία των υπαλλήλων, την οικογενειακή τους κατάσταση και την ύπαρξη ή μη τέκνων, τις σπουδές που έχουν πραγματοποιήσει κ.λπ.
 • Διαχρονική τήρηση συμβάσεων, βαθμών, δικαιούμενων αποδοχών με βάση την ισχύουσα  σύμβαση καθώς  και πραγματικών  αποδοχών,  κρατήσεων και ειδικών παροχών. 
 • Τήρηση και παρακράτηση δανείων και οφειλών.
 • Τήρηση αδειών και απουσιών.
 • Έκδοση μηνιαίας μισθοδοσίας.
 • Δυνατότητα υπολογισμού των αναδρομικών αποδοχών και των κρατήσεων.
 • Έκδοση όλων των αποτελεσμάτων για εσωτερική χρήση.
 • Δυναμικές εκτυπώσεις των στατιστικών αποτελεσμάτων (Pivots).
 • Έκδοση όλων των απαιτούμενων αρχείων / αποτελεσμάτων προς τις Ελληνικές αρχές (ΑΠΔ, Ασφαλιστικά ταμεία, φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, ΕΡΓΑΝΗ, Βιβλίο Αδειών).
 • Έκδοση όλων των βεβαιώσεων που αφορούν τους εργαζόμενους.
 • Δυνατότητα μαζικής αποστολής emails των εκκαθαριστικών της μισθοδοσίας στους εργαζόμενους.
 • Διανομή δεδομένων σε περιπτώσεις  νομοθετικών /κανονιστικών αλλαγών (πχ ασφαλιστικών  κρατήσεων, αδειών)  και μαζική αναπροσαρμογή  του μητρώου εργαζομένων.
Scroll to Top